سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – عضو هیئت علمی مدیرگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و م
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهنوش شریفی – دانشجوی دکترا

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای فردی و روانشناختی برروحیه کارآفرینی دانشجویاندانشکده های علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه ۲۲۰ نفر دانشجوی سال آخر در مقطع کارشناسی در ۹ گروه آموزشی زراعت علوم خاک ، علوم صنایع غذایی، علوم باغبانی، مهندسی آب، گیاه پزشکی، ماشینهای کشاورزی، علوم دام و اقتصاد کشاورزی در دانشکده های علوم کشاورزی بوده است از این تعداد ۱۴۲ نفر به عنوان نمونه تحقیق با رو ش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان بوده است مقدار ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی ابزار تحقیق درمورد بخشهای مختلف پرسشنامه شامل ریسک پذیریمتعادل کانون کنترل درونی نیاز به پیشرفت سلامت فکری، عملگرایی تحمل ابهام رویا پردازی و چالش طلبی به ترتیب ۰/۸۵ ، ۰/۸۶ و ۰/۸۸ ، ۰/۸۵ ، ۰/۷۶ ، ۰/۷۴ ، ۰/۶۲ و ۰/۷۱ بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام شدها ست نتایج حاصل نشان داد خصیصه های مرتبط با کارآفرینی چون ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل بیرونی نیاز به پیشرفت سلاست فکری عملگرایی رویاپردازی و چالش طلبی در اکثر پاسخگویان درحد خیلی ضعیف وضعیف می باشد و تنها خصیصه تحمل ابهام درآنها قوی می باشد نتایج حاصل نشان دهنده رابطه معنی دار با اطمینان ۹۹ درصد بین شغل پدر شغل مادر و سابقه اشتغال دائم پاسخگویان و ریسک متعادل آنان بودها ست