سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا آشورپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
بهناز خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیامک نوازش – کارشناس ارشد آموزش ابتدایی

چکیده:

مقاله حاضر به مطالعه ویژگیهای فردی و اجتماعی برکیفیت زندگی زنان می پردازد هدف از این تحقیق پاسخ به اینموضوع است که کلیه ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان چه تاثیری برکیفیت زندگی انان دارد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شهرستان گرمسار می باشد که با توجه به جمعیت زنان شهرستان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان ۳۰۰ زن مورد بررسی قرارگرفتند روش نمونه گیری روش نمونه در دسترس و سهمیه ای بوده و سعی شده از گروه های مختل زنان براساس ویژگیهای فردی و اجتماعی مختلف نمونه گیری شود روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا روش پیمایشی می باشد ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ی معیارهای ذهنی کیفیت زندگی می باشد که براساس مدل کوری کیز ساخته شده و شامل ۱۸ گویه با طیف ۴ درجه ای زیاد متوسط، کم، هیچ می باشد این پرسشنامه ۳ بعد کیفیت زندگی ابعاد بهزیستی احساسی، بهزیستی روانی و بهزیستی اجتماعی را می سنجد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۷۶% براورد گردید.