سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شاهمیری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متلورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود حیدرزاده سهی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه

چکیده:

فرآیند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی روشی نسبتاً جدید برای ایجاد پوش شهای اکسیدی بر روی فلزاتی نظیر تیتانیم،آلومینیم و منیزیم به منظور بهبود مقاومت به خوردگی و سایش است. با کامپوزیت کردن این پوش شها خواص مکانیکی،سایشی و خوردگی این لای ههای اکسیدی بهبود م ییابد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ایجاد پوش شهای نانو کامپوزیتی تیتانیا-آلومینا روی زیرلایه تیتانیم خالص تجاری به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی و مشخصه یابی این پوش شهااست. در این پژوهش اثر ولتاژ اعمالی در شرایط جریان مستقیم بر مورفولوژی سطحی و ترکیب فازی لای ههای کامپوزیتی رشد داده شده در الکترولیت آبی حاوی نمک فسفات سدیم و نانو ذرات آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر میکروسکپی نشان م یدهند که با افزایش ولتاژ تعداد، قطر حفرات و تخلخ لها کاهش م ییابد. علاوه بر این نتایج حاصل از طیف سنجی تفکیک انرژی حضور آلومینیم را در پوشش اثبات م یکند. نتایج حاصل از پراش سنجی پرتو ایکس نیز نشان م یدهد که با افزایش ولتاژ اعمالی علاوه بر افزایش نسبت فاز روتایل به آناتاز، مقدار آلومینای بیشتری در ایجاد لای ههای سطحی مشارکت م یکند. همچنین تشکیل فاز تیتانات آلومینیم (تیالیت) به مقادیر بحرانی ولتاژ بستگی دارد.