سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمود عظیمی رستا – استاد جامعه شناسی و پژوهشگر
سمیه کرمی – کارشناس جامعه شناسی

چکیده:

پژوهش با هدف بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان می باشد .به دلیل اهمیت موضوع و شرایط حاضر در جامعه این سئوال مطرح می شود که وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانوادگی چه تاثیری بر افت تحصلی فرزندان می گذارد.برای مبانی نظری تحقیقی از نظریه هایی چون : تحلیل کارکردگرایانه و رادیکال از عملکرد تحصیلی دانش آموز ، آموزش و پرورش و فرآیند قشر بندی ، نظریات نئو مارکسیستی و باز تولید قشر بندی و نظرات جیمز کلمن در مورد فرهنگ دانش آموزی و عملکرد تحصیلی و تاثیر محیط خانواده بر افت تحصیلی و نظریه برمن و تامبن در خصوص کمبود در زمینه آموز ش نیز استفاده شده است. سپس فرضیات تحقیق بر اساس نظریات و سوالات تحقیق به این شرح تهیه شد: فرضیه اصلی تحقیق اینکه : به نظر می رسد بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داردی وجود دارد.فرضیات فرعی تحقیق نیز عبارتند از : ۱- بین سطح تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.۲- بین مشکلات خانوادگی دانش آموزان و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد .۳- بین بکار ماندن فارغ التحصیلان در جامعه و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.۴- بین نبودن تفریحات سالم در جامعه و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.در این تحقیق از روش تحقیق پیمایش استفاده شده با ابزار پرسشنامه که حاوی ۲۹ سئوال می باشد به جمع آوری اطلاعات تحقیق مبادرت کردیم ، نمونه آماری تحقیق نیز ۱۰۹ نفر از دانش آموز مقطع دبیرستان منطقه ۸ آموزش و پرورش شهر تهران بخش مرکزی (بومهن) را مورد پرسش قرار دادیم .سرانجام از ۶ فرضیه تحقیق ۴ فرضیه تایید و ۲ فرضیه رد شد.