سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قدرت اله قاسمپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم گروه باغبانی، جه
بهنام بهروزنام – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،گروه باغبانی، جهرم، ایران.
ابراهیم فتاحی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، گروه علوم خاک، بهبهان، ایران.
رحمان سجادی نیک – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زراعت واصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود زیستی ورمی کمپوست و نیتروژن ، برصفت های رویشی و زایشی شب بو پرپر آزمایشی در سال ۱۳۳۱ درمزرعه ای واقع در پنج کیلومتری شمال شرق بهبهان انجام شد.این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک های تصادفی در چهار تکرارانجام گرفت. تاریخ کاشت ۱۳۹۰/۷/۱و تاریخ برداشت گلها ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ بود. عامل های مورد آزمایششامل : ورمی کمپوست درسه سطح )صفر ۰/۵ ۱کیلو گرم در مترمربع( و نیتروژن در سه سطح ۲۰و۳۰و۴۰ گرم درمتر مربع بودند. نتایج نشان داد که تاثیرسطوح مختلف ورمی کمپوست ونیتروژن بر ویژگی های رویشی و زایشی گل شب بو معنی دار می % باشد. قطرساقه گل دهنده، طول ساقه گل دهنده، طول گل آذین، قطر گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین در سطح احتمال ۱درصد تحت تاثیر اثر نیتروژن و ورمی کمپوست معنی دار شدند. با افزایش مصرف ورمی کمپوست قطر گل آذین افزایش یافت امااز لحاظ آماری بین دو سطح کاربرد۰/۵ و ۱کیلوگرم درمترمربع ورمی کمپوست اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج بدستآمده نشان داد که بیشترین طول گل آذین مربوط به کاربرد ۴۱ گرم درمترمربع نیتروژن به همراه کاربرد ۰/۵کیلوگرم ورمی کمپوست در مترمربع بود و کمترین طول گل آذین در تیمارمصرف ۲۱ گرم کود نیتروژن و عدم کاربرد ورمی کمپوست مشاهده گردید .دربین صفت های مورد بررسی ،صفت تعداد گلچه در گل آذین بیشترین همبستگی را با قطر گل آذین داشت.تاثیر عواملمورد بررسی بر تعداد برگ معنی دار نبودند. با توجه به نتایج آزمایش مقدار ۴۱ گرم نیتروژن و ۱/. کیلوگرم ورمی کمپوست درهر متر مربع در این شرایط توصیه می گردد.