سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه عمرانی دیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشرهشناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی حسن پور – عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی –
جبرئیل رزمجو – عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مصرف کودهای آلی از قأیل ورمیکمپوست در تولید گیاهان صنعتی علاوه بر تامین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه از آلودگیهای خاک جلوگیری میکند. به منوور بررسی تاثیر سطوح مختلف صفر شاهد ۱۰،۲۰،۳۰و ۴۰ درصد حجمی ورمیکمپوست بر صفات رویشی باقلا آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در دانشکدهی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. محیط کشت پایه در ایرن آزمرایک شامل دو قسمت خاک و یک قسمت ماسه بود. نتایج نشا داد که با افزایک نسأت جرایگزینی ورمری کمپوسرت در بستر کاشت وز تر و خشک بوته تعداد برگ وز تر و خشک ریشه وز برگ وز ساقه میزا کلروفیل طرول ریشه و ارتفاع بوته باقلا افزایش یافت و بیشترین مقدار برای اکیر این صفات در تیمار ۴۰ درصد ورمری کمپوسرت حاصل شد. میتوان نتیجه گرفت که گیاه باقلا برای رشد بهینه به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد .