سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف صوفی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امامعلی عاشری – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
اکبر صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام
یوسف احمدی – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ شهرستان پیرانشهر می باشد.که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۵۵نفر از افراد شهرستان پیرانشهر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های فرهنگ استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریspssو فرمول خی دو استفاده شده است که نشان دهنده وجود رابطه معنا دار در بین مولفه های زبان، ارزشها، حرفه ها، آداب و سنن ،هنر و ابزار ها که با ۴۹ درصد اطمینان می توان گفت که واردات بر زبان تاثیر مثبت داشته و با ۵۹,۵ درصد اطمینان می توان گفت کهواردات بر ارزشها تاثیر منفی داشته و با ۶۹,۷ درصد اطمینان می توان گفت که واردات بر حرفه ها تاثیر مثبت داشته و با ۴۰ درصد اطمینان می توان گفت که واردات بر آداب و سنن تاثیر مثبت داشته و با ۵۷,۳۴ درصداطمینان می توان گفت که واردات با هنر رابطه معنا دار می باشد و با ۶۵,۷۸ درصد اطمینان می توان گفت که واردات برابزار ها و امکانات تاثیر مثبت داشته است.