سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فرازنده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی باقی – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
فائزه فاضلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود هیومیک اسید برگیاه ذرت آزمایشی درسال ۱۳۹۰ روستای گرم آبسرد شهرستان دماوند به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد فاکتورهای آزمایش شامل هیومیک اسید درچهارسطح ۰و۱/۵و۳و۴/۵ کیلوگرم درهکتار بصورت محلول پاشی و تاریخ کاشت شامل ۲۵ اردیبهشت اول و هشتم خرداد بودندصفات شامل ارتفاع بوته طول و قطربلال و وزن هزاردانه بودند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرتاریخ کاشت درارتفاع بوته و قطربلال درسطح ۵ درصد معنی دار است اثرهیومیک اسید درارتفاع بوته درسطح ۱درصد و طول بلال درسطح ۵درصد معنی دار شد اثرمتقابل دروزن هزاردانه در۵ درصد معنی دار شد نتایج مقایسات میانگین براساس آزمون دانکن نشان داد که کشت درهشتم خرداد موجب افزایش ارتفاع بوته و قطربلال شده است.