سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حاج محمدحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی باقی – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
فائزه فاضلی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود هیومیک اسید براندام رویشی و غده سیب زمینی آزمایشی درسال ۱۳۹۰ روستای گرم آبسرد شهرستان دماوند به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد فاکتورهای آزمایش شامل هیومیک اسید درچهارسطح ۰و۱ و۲و۳کیلوگرم درهکتار بصورت محلول درآب آبیاری و ارقام شامل آگریا و مارفونا بودند صفات عبارتند از وزن تروخهشک اندام هوایی درصد ماده خشک انودام هوایی و وزن غده ها دریک متر مربع نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثررقم دروزن تراندام هوایی درصد ماده خشک اندام هوایی و وزن غده ها دریک متر مربع درسطح ۵ درصد وزن خشک اندام هوایی درسطح ۱درصد معنیدار شده است اثرهیومیک اسید برای وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن غده ها دریک متر مربع درسطح ۱درصد معنی دار شد اثرمتقال رقم درکود برای وزن خشک اندام هوایی درسطح ۱درصد و درصد ماده خشک درسطح ۵ درصد معنی دار شد مقایسات میانگین براساس آزمون دانکن نشان داد که رقم آگریا وزن تروخشک اندام هوایی و درصد ماده خشک بیشتری نسبت به رقم مارفونا تولید نموده است.