سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید فیض پور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

درعصرحاضر باوجود تغییرات سریع نوآوری های گوناگون تلاش بسیاربرای جلبرضایت مشتریان ارزیابی عملکرد سازمان و شناخت عواملی که میتواند برآن موثرباشد بسیارمهم است براین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد سازمان می باشد مقاله حاضربه روش تجربی و برمبنای بررسی و تحلیل روی نمونه ای متشکل از۱۲۴نفرازکارکنان بانک صادرات به شناخت این اثرمی پردازد نتایج نشانم یدهد که هوش هیجانی برعملکرد سازمانی موثر است و ارتباط معناداری میان تمامی مولفه های هوش هیجانی با عملکرد سازمان وجود دارد.