سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
اکبر کرامتی – معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان زنجان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف پنبه نسبت به سرزنی درمراحل مختلف رشد تعداد چهارژنوتیپ از میان ارقام امیدبخش پنبه به همراه دو رقم تجارتی مهر وورامین به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد کشت قرارگرفتند این تحقیق د رمرکز تحقیقاتی کشاورزی مغان ودرمدت دوسال اجرا گردید تیمارهای مورد نظر عبارت بودنداز: سرزنی رد سی روز بعد ازگلدهی هورمون پاشی با هورمون پیکس در پانزده روز پس از گلدهی هورمون ۱ هورمون پاشی با هورمون پیکس در سی روز پس از گلدهی هورمون ۲ و شاهد بدون سرزنی و بدون هورمون پاشی. یادداشت برداری صفات مورد نیاز شام لتعیین درصد سبزچالهای کاشت اندازه گیری ارتفاع بوته و تعداد گره در دومرحله شروع گلدهی و موقع برداشت تعداد غوزه درهر بوته در زمان برداشت وزن بیست غوزه به مظنور محاسبه وزن متوسط غوزه در بوته عملکرد چین اول و دوم و تعیین درصد زودرسی صورت گرفت