سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

جهت بررسی تاثیر هورمونهای متیل جاسمونات MJA و اسید سالیسیلیک SA بردرصد پروتئین و نشاسته غده حاصل از کشت بافت برای تولید مینی تیوبر رقم آگریا سیب زمینی آزمایشی در سال ۸۹ در قالب فاکتوریل دو عاملی برپایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد فاکتورهای آزمایشی چهار سطح MJA صفر، ۲و۶و۱۰ ppm و چهار سطح SA صفر، ۰٫۲ و ۰٫۶ و ۱mM محیط ازمایش به سه دسته تقسیم شد بوته های دسته اول بطور هفتگی و محلول پاشی و غده هایشان بدون تیمار به انبار منتقل شدند دسته دوم علاوه بر تیمار هفتگی بوته ها غده ها نیز قبل از انبار تیمار شدند در دسته سوم تنها غده ها تیمار شدند تجزیه واریانس نشان داد هورمونهای MJA,SA و اثر متقابلشان برروی درصد نشاسته و پروتئین غده هر سه دسته غده های انبارشده در سطح ۱% اثری معنی داری داشتند. در بین غلظت های بکاررفته MJA غلظت ۶ppm در دسته اول با میانگین ۱۰٫۲۷ دسته دوم با میانگین ۱۰٫۰۳ و دسته سوم با میانگین ۸٫۹۷ برروی درصد نشاسته بهترین نتایج را داشت درمورد درصد پروتئین غده غلظت ۲ppm از MJA در دسته اول با میانگین ۳۰٫۳۳ و دسته سوم با میانگین ۱۷٫۳۹ و غلظت ۰ از MJA در دسته دوم با میانگین ۲۰٫۳۳ برترین نتایج را داشت