سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد
منوچهر لطیفی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پدیدههای مخرب مرتبط با سدهای خاکی و سنگریزهای با هسته رسی، پدیده قوسزدگی است. در اثر این پدیده تنش موجود در هسته سد کمتر از فشار سربار شده و این موضوع میتواند عواقبی مانند شکست هیدرولیکی را در پی داشته باشد.قوسزدگی ناشی از دو عامل است. عامل اول ناشی از خصوصیات متفاوت مصالح بدنه که در سدهای غیر همگن وجود دارد و عامل دوم ناشی از تأثیر هندسه دره بر رفتار سد که باعث تکیه کردن خاکریز سد به تکیهگاهها و انتقال بخشی از وزن سد بهآنها میشود. هندسه دره با دو عامل شیب تکیهگاه و عرض دره مشخص میشود. در این تحقیق سعی شده است تا تأثیر عرضدره بر رفتار سد مشخص شود. برای این منظور نتایج تحلی لهای دو بعدی و سه بعدی یک سد سنگریزهای با هسته رسی قایم با در نظر گرفتن عرضهای مختلف برای دره سد با هم مقایسه شدهاند. تحلیلها در حالت پایان ساخت صورت گرفتهاند. برای انجام تحلیلها از نرمافزارFLAC استفاده شده است. مدل رفتاری الاستو پلاستیک موهر کلمب برای مدلسازی رفتار تنش کرنش مصالح مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیلهای دو بعدی مقاطع عرضی با فرض کرنش مسطح انجام گرفتهاند. نتایجحاصله بیانگر کاهش شدید تنشها نسبت به حالت دو بعدی به خصوص در ترازهای پایین سد و با تنگتر شدن دره است.تحلیلهای سه بعدی، تغییر مکان کمتری نسبت به حالت دو بعدی نشان میدهند که با تنگتر شدن دره اختلاف بیشتر میشود. نتایج نشان م یدهد که به خصوص رفتار مقاطع نزدیک تکیهگاه مستقل از عرض دره بوده و تحلیل دو بعدی نم یتواند رفتارواقعی آنها را نشان دهد.