سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه ناظمی حسنعلی ده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات سیمان، دانشکدهی مه
علی اله وردی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحق
مهتاب پیشه ور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات سیمان، دانشکدهی مه

چکیده:

در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی بر روی استفاده از ذرات نانوسیلیس در محصولات پایهی سیمانی انجام شده است، اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر امواج اولتراسونیک بر نانوسیلیس پودری و کلوئیدی به منظور افزایشمقاومت فشاری ملات صورت گرفته است. در این مطالعه تاثیر درصدهای مختلف نانوسیلیس پودری و کلوئیدی بر مقاومت فشاری ملات سیمان پرتلند با مقاومت فوقالعاده بالا در حضور امواج اولتراسونیک و بدون آن بررسیشده است. استفاده از این ذرات بدون امواج اولتراسونیک تاثیر چندانی بر افزایش مقاومت فشاری ملات با مقاومت فوقالعاده بالا ندارد. اعمال امواج اولتراسونیک سبب بهبود مقاومت فشاری ملات شده است. بررسی هانشان میدهد که نانوسیلیس کلوئیدی در حضور امواج اولتراسونیک نسبت به نانوسیلیس پودری تاثیر بیشتری بر افزایش مقاومت فشاری دارد، به گونهای که استفاده از ۳% نانوسیلیس کلوئیدی، مقاومت فشاری ۳ و ۷ روزه را به ترتیب با ۱۴ % و ۹% افزایش از۶۷/۲ ,۸۸/۷ مگاپاسگال به ۷۶/۸و۹۷/۱مگاپاسکال رسانده است.