سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد پورکاید – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
هوشنگ حسونی زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(
محمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه
مهدی دریایی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

کاهش عمر مفید سدها به واسطه پر شدن مخازن آنها با رسوب به وقوع می پیوندد. در مخازن سدها به دلیل اینکه سرعت آب در مخزن سد نزدیک به صفر می باشد عامل اصلی حرکت رسوبات پدیده ای به نام جریانغلیظ می باشد. لذا شناخت دقیق این پدیده می تواند کمک شایانی در کنترل جریان غلیظ و افزایش عمر مفید سدها داشته باشد. در این تحقیق تاثیر همزمان زبری و شیب بستر بر روی سرعت پیشانی غلیظ مورد بررسیقرار گرفته است. آزمایشات در فلومی به طول ۰۸۷ سانتیمتر، عرض ۵۳ سانتیمتر و ارتفاع ۰۷ سانتیمتر با ۴ اندازه ارتفاع زبری ) ۰و۰/۵و۱و۱/۵ سانتیمتر( که در ناحیه دیواره قرار داده شد و ۴ شیب۰و۱/۵و۲/۵و۳/۵ درصد( انجام شد. همچنین در کلیه آزمایشات دو غلظت ۲۷ و ۴۷ گرم در لیتر از جریان غلیظ رسوبی مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع ۵۲ سری آزمایش انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش ارتفاع زبریسرعت پیشانی جریان غلیظ کاهش و با افزایش شیب افزایش می یابد. همچنین با در نظر گرفتن زبری، ضریب کولگان حدود ۰/۴برآورد گردید. در انتها با استفاده از نرم افزارهایDatafit و SPSSروابطی به منظور پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با در نظر گرفتن زبری و شیب ارائه گردید