سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانش آموختهکارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فاصله بین بوته ها درروی ردیف ۰/۲ ، ۰/۵ ، ۰/۸ متر و هرس ساقه هرس ساقه اصلی پس از ایجاد ۱۰ و ۱۲ گره و عدم هرس ساقه اصلی بررویعملکرد رقم تاشکندی خربزه Cucumis melon var.inodorus درسال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقییقاتی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تربتحیدریه اجرا گردید این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تیمار و دو تکرار انجام شده است نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرس ساقه اصلی رقم تاشکندی خربزه برروی کلیه صفات مورد بررسی بجز متوسط وزن تر میوه قطر میوه و تعداد دانه میوه تاثیر مثبت و معناداری می گذارد همچنین فاصله بین بوته ها درروی ردیف برروی تعداد شاخه فرعی برگ، متوسط وزن تر میوه وزن هزار دانه قطر میوه و عملکرد دانه و میوه دارای اثر معناداری می باشد. بطور کلی بیشینه میزان عملکرد در رقم تاشکندی خربزه در تیمار هرس ساقه پس از ۱۰ گره و فاصله ۰/۲ متر بین بوته ها درروی ردیف حاصل گردید.