سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید احمد موسوی – کارشنا س ارشد حشره شناسی، سازمان جهاد کشاورزی کرمان
حاجی محمد تکلوزاده – استادیار گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود شجاعی – استاد گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
آرزو پاینده – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

زنجرک خرما Ommatissus lybicus یکی از آفات مهم و کلیدی نخیلات در مناطق خرما خیز جهان از جمله منطقه کرمان محسوب می شود ، که همه ساله خسارت جبران ناپذیری را به نخلستانها وارد می سازد . با توجه به تغذیه این آفت از شیره گیاهی و دفع شیره یا عسلک توسط آفت مذکور، سطح برگ و گاهی میوه خرما آلوده به فضولات زنجرک شده و در نهایت کاهش کمیت و کیفیت خرما را بدنبال دارد. با توجه به اینکه همه ساله بر علیه این آفت از سموم مختلف حشره کش استفاده می شود که از یک طرف باقیمانده سم در محصولات و از طرفی دیگر آلودگی محیط زیست را در پی دارد. لذا با در نظر گرفتن این نکته و اهمیت موضوع ، این تحقیق در منطقه شهداد کرمان در خصوص بررسی تاثیر فاصله نخل ها بر تراکم جعیت زنجرک خرما و در راستای مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) انجام گردید. در این تحقیق از طرح بلوکهای کاملا تصادفی استفاده گردید. در تمامی فرضیه ها تیمار دارای ۵ تکرار و از شاهد نیز ۵ تکرار انتخاب شد. با توجه به اینکه زمان نمونه برداری حشره در مرحله تخم بوده ، لذا جهت تعین تراکم تخم زنجرک ، از یک سوم میانی هر ردیف برگ ، ۵ برگچه انتخاب و جداگانه در داخل پاکت همرا با برچسب مشخصات به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس تخم های موجود در بافت برگچه ها زیر دستگاه بینوکولر شمارش و جداگانه ثبت شد . برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار Minitab استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که هرس دو تا سه ردیف از برگهای ردیف پایین نخل در زمستان و در مرحله ای که آفت مذکور به صورت تخم می باشد باعث حذف ۵۷ تا ۶۰ درصد از تخم زنجرک خرما بر روی هر درخت شده و از لحاظ آماری بین تیمار و شاهد اختلاف معنی داری در سطح ۱% دیده می شود . لذا اجرای طرح فوق ، کاهش جمعیت زنجرک خرما را در نسل بعد را بدنبال خواهد داشت .