سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
شهرام مهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
علی ایمانی – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات شدت و زمان هرس سبز روی انگور رقم کشمشی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. زمان هرس در سه سطح t1 (10 خرداد ماه) و t2 (30 خرداد ماه) و t3 (20 تیر ماه) و شدت هرس نیز در سه سطح s1 (شاهد بدون هرس)، s2 ( حذف ۲۵% شاخه های سال جاری) و s3 (حذف ۵۰ % شاخههای سال جاری) اعمال شد. در زمان رسیدن خوشه ها صفاتی نظیر: وزن، طول و اندازه خوشه ها، اندازه حبه ها، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و عملکرد هر تیمار مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بهدست آمده نشان داد که تاثیر شدت و زمان هرس سبز و اثرات متقابل آنها روی تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بوده و فقط اثر زمان هرس روی میزان اسیدیته معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار t3s2 ( حذف ۲۵ شاخه سال جاری ۲۰ تیرماه) بزرگ ترین، سنگین ترین و طویل ترین خوشه، بزرگترین حبه و بیشترین مواد جامد محلول و بیشترین عملکرد را داشته و تیمارهای t1s1 و t2s1 و t3s1 ( شاهد بدون هرس) کوچک ترین، سبک ترین، و کوتاه ترین خوشه، حبه و کمترین مواد جامد محلول و عملکرد را دارا بودند.