سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
اسماعیل سیفی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی دادار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوریز خراسان شمالی
مهدی علیزاده – استادیار

چکیده:

عمل هرس سبز برای کاهش رشدرویشی موو افزایش صفات کیفی و کمی میوه ضروری می باشد به منظور ارزیابی تاثیر هرس تابستانه برخصوصیات کمی مهم انگور کشمشی درخراسان شمالی آزمایشی درقالب فاکتوریل ۴*۳ با ۱۲تیمار مختلف در۳تکرار برپایه بلوکهای کامل تصادفی RCBD درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید شاخه ها درسه زمان Full bloom 15خرداد دو هفته پس از Full bloom و مرحله آبگیری حبه ها ۱۰ مردادماه با چهارروش مختلف بدون اعماله رس حذف شاخه ها ازدو بند چهاربند و شش بند بالاتر ازآخرین خوشه گل روی شاخه سال جاری هرس گردید سپس درزمان رسیدن میوه صفات کمی مثل طول عرض ووزن خوشه طول و عرض حبه وزن حبه و تعدادشات برای اندازه گیری شد نتایج نشان داد که هرس سبز برطول خوشه عرض خوشه طول حبه عرض حبه و وزن حبه تفاوت معنی داری درسطح ۰٫۰۱درصد داشته است تیمار t2 p3 بیشترین تاثیر را درافزایش وزن حبه طول حبه عرض حبه وزن خوشه طول خوشه و عرضخوشه را دارد.