سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید محمدی – شرکت برق منطقه ای کرمان

چکیده:

برق یککالای گرانقیمتو با ارزشاستو هزینه تمام شده آن متأثر از عو املی همچون تنوع نیروگاههای مورد استفاده، وسعتشبکه، دور بودن مراکز بار شبکه از یکدیگر، ترکیبنامناسب الگوی مصرفو ضریب بار شبکه، بالا می باشد. یکی از روشهای کنترل مصرفانرژی برق در کشور، سیاستآزاد سازی قیمتبرق است. سیاستحاضر یکی از ابزارهای لازم در جهتکنترل رشد فزاینده مصرفبوده و الگوی مصرفبرق را متناسببا شرایط اقتصادی کشور بهینه می سازد. این موضوع در قالب طرح هدهمند سازی یارانه ها در اواخر آذر سال ۸۹ مطرح گردید. در این مقاله سعی می شود که با بررسی همه جانبه، تاثیر اجرای این طرح بر الگوی مصرفانرژی برق در استان کرمان نشان داده شود. با ارزیابی نتایج بدستآمده، کاهشمصرفانرژی برق در راستای اجرای طرح مذکور کاملا واضح و روشن است