سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم عسگریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمزه علی طهماسبی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سوسن خسرویار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

دراین مقاله، مروری بر هاضم های بیهوازی مزوفیلیک mesophilic وترموفیلیک thermophilic برروی سه نوع ذرت، ضایعات کنسرو سازی و لجن فاضلاب اطلاعات جمع آوری شده است. پارامترهایی نظیر تولید بیوگاز و ترکیب بیوگاز اندازه گیری و محاسبه شده است. میزان تولید بیوگاز(متان) توسط هاضم های کوچک و صنعتی مشاهده شد. تولید وترکیب بیوگاز درشرایط دمایی مزوفیلیک (-۳۷۳۵ درجه سانتیگراد) و ترموفیلیک (۵۵ درجه سانتیگراد). ازسه نوع ذرت متفاوت (NKPAKO,PR34N43 وRAXXIA) ،لجن فاضلاب و ضایعات کنسروسازی استفاده شده است. تجمع میکروبی و ترکیب واسطه در هاضم بیهوازی پوست آناناس بررسی شد همچنین با هضم بیهوازی لجن می توان بیوگاز بدست آورد که افزایش حجم بیوگاز اگر هضم بیهوازی به خوبی شناخته شود ممکن است. فرایند هضم بیهوازی توسط دما، ترکیبات و همچنین مواد سمی تعیین می شود که لجن در مقیاس صنعتی در یک بیوراکتور بیهوازی با کنترل پارامترها و فعالیت آنزیم ها مورد آزمایش قرارگرفت. در بررسی ۳ نوع ذرت کیفیت محصول بیوگاز در رنج دمایی ترموفیلیک بهتر از کیفیت محصول در رنج دمایی مزوفیلیک بود. هاضم های گرمادوست یا ترموفیلیک ۴ بار بیشترحذف ماده فرار معلق را در سه نوع ذرت نتیجه داده و بازده بیوگاز را افزایش دادند. برای واحد های بیوگاز ارتقای هاضم های مزوفیلیک به ترموفیلیک یک راه حل سودمند نسبت به ساخت وساز هاضم های مزوفیلیک اضافی است، بنابراین تحقیقات بیشتری لازم است.