سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رحیم علیمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالبطرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار درسال ۸۸ دردانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بمنظور بررسی تاثیر تلقیح مواد بیولوژیک ازتوباکتر ونیتروکسین درمقایسه با کود اوره به روی دو رقم سینگل کراس ۳۰۱ و ۳۷۰ درسه تکرار انجام شد برای کرت های آزمایشی کودی حدود ۳۰۰ کیلوگرم اوره درسه مرحله شامل مرحله کاشت ۶ برگی و تاسل دهی استفاده شد و ۱۰۰ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل و ۵۰ کیلوگرم درهکتار کود سولفات پتاسیم برای تمام کرت ها اضافه شد همچنین به مقدار ۲۰ کیلوگرم درهکتارنیتروژن خالص نیز به کرتهایمایع تلقیح اضافه شد تاثیر فاکتورتلقیح برعملکرددانه ذرت تعدادردیف دانه روی بلال تعداد دانه روی ردیف وزن صددانه طول بلال تعداد برگ نیتروژن اندامهای هوایی درصد نیتروژن دانه عملکرد بیولوژیک و پروتئین دانه معنی دار گردید و تاثیر رقم نیز برصفاتی چونعملکرد دانه وزن صددانه طول بلال و نیتروژن اندام هوایی معنی دار شد اما تاثیر اثرات متقابل این دو فاکتور مورد بررسی برهیچ یک از صفات مورد ارزیابی معنی دار نگردیده است.