سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر عامری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و تراکم روی خصوصیات تولید بذر گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات) بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف کود نیتروژن و فاکتور فرعی شامل تراکم گیاه همیشه بهار بود. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک کل (بیوماس)، عملکرد بذر، شاخص برداشت و درصد روغن بذر بود. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر نیتروژن و تراکم روی صفات مورد بررسی معنی دار بود. کاربرد نیتروژن باعث افزایش بیوماس، عملکرد بذر، شاخص برداشت و درصد روغن بذر شد. افزایش میزان تراکم نیز میزان صفات یاد شده را افزایش داد اما تاثیری روی درصد روغن بذر نداشت.