سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا توکلو – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
حمیدرضا ذبیحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کود های نیتروژن، پتاس یم و اس ید هیومی ک بر رو ی خصوص یات مورفولوژ یکی مین ی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساوالان، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در ۶ تکرار تحت شرایط گلخانه اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور Aشامل سه سطح کود اوره )۰و۱۰۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار )بودکه درزمان کاشت و به صورت سرک در زمان طویل شدن ساقه مورد استفاده قرار گرفت، فاکتورB شامل سه س طح کود پتاسیم( ۰و۱۵۰و۷۵۰کیلوگرم درهکتار)در زمان کاشت و فاکتور C شامل دو سطح کود اسید هیومیک (بدون محلولVپاشی و ۲ لیتر در هکتار محلول پاشی) یک هفته قبل از خاک دهی بوته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین سطح برگ، ارتفاع بوته ، وزن خشک اندام هوایی به اندام زیر زمینی و تعداد برگ در ت یمارها ی کاربرد ۲۰۰کیلو گرم کود نیتروژن و تیمار کاربرد ۱۰۰ کیلو گرم کاربرد پتاسیم مشاهده شد. در تمام صفات مطالعه شده کاربرداسید هیومیک موجب افزایش از تیمار شاهد شد، به طوری که کاربرد اسید هیومیک موجب افزایش ۱۳ درصدی تعدادبرگ و افزایش ۱۰ درصدی وزن خشک اندام زیر زمینی شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که با کاربرداسید هیومیک همراه با کود های نیتروژن و پتاسیم می توان تولید محصولات زراعی را افزایش داد.