سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
محمدرضا نادری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
امیر حسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

وجود خواب برای گیاهان دارویی، یک صفت نامطلوب محسوب می شود که به نحوب باید آن را بر طرف نمود. یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در هندوانه ابوجهل به عنوان یک گیاه دارویی شکست خواب بذور می باشد در این راستا و با توجه به ارزش دارویی این گیاه آزمایشی با ۷ تیمار بر روی یک رقم از هندوانه ابو جهل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار به صورت کشت در پتری دیش در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان در پاییز ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای استفاده شده در این آزمایش شامل تیمارها شاهد، نیترات پتاسیم ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۴ و ۸/۶ و ۰/۰ و ۱ درصد بود. صفاتی که مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت عبارت بودند از : درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین طول ریشه چه، میانگین طول ساقه چه، وزن تر ریشه ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه ضریب آلومتریک. نتایج نشان داد تمام غلظت های مختلف نیترات پتاسیم به کار رفته در این آزمایش اثر مثبتی بر شکست خواب داشتند و تیمار نیترات پتاسیم ۰/۴ درصد بالاترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را موجب گردید. ردصد جوانه زنی در شاهد برابر ۲/۵ درصد در صورتی که با اعمال تیمار ۰/۴ درصد نیترات پتاسیم به ۷۱/۲۵ درصد افزایش یافت. تیمار نیترات پتاسیم ۰/۶ درصد بالاترین ضریب آلومتری را به خود اختصاص داد که با تیمار نیترات پتاسیم ۰/۲ درصد فاقد تفاوت معین دار بود همچنین به نظر می رسد احتمالا خواب بذرهای هندوانه ابوجهل از نوع القایی و مربوط به پوسته بذر بوده و نیترات پتاسیم توانسته از طریق افزایش تنفس بر شکستن خواب بذور موثر باشد.