سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مصطفی علیمیری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دردنیای پرتلاطم و رقابتی امروزی داشتن منابع انسانی خلاق میتواند به عنوان مهم ترین عامل رقابتی درسازمان بوده و مهمترین عاملی که میتواند درهدایت سازمان به سمت نوآوری وخلاقیت موثر باشد هرسازمان تنها ازطریق سازگاری با محیط خارجی خود میتواند به حیات خود ادامه دهد و این سازگاری تنها ازطریق ایجاد نوآوری درسازمان ممکن خواهد بود برای اینکه سازمان به نوآوری برسد باید دارای کارکنانی خلاق و نوآوری بوده و تنها کارکنانی میتوانند خلاق و نوآورباشند که موضوع خلاقیت به باورهای آنها تبدیل شده باشد و اعتقادی راسخ دراین زمینه داشته باشند لذا باتوجه به اهمیت موضوع ذکر شده پژوهشگربرآن است تا به بررسی تاثیر نگرش کارکنان برنوآوری و توسعه درسازمان بپردازد و بتواند صحت مطالب ذکر شده دربالا را ازلحاظ علمی ثابت نماید. تنها فرضیه تحقیق عنوان اصلی تحقیق بوده که درنهایت مورد تایید قرارگرفته است.