سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کفشگری – تهران سازمان انرژی اتمی ایران
علیرضا کشتکار –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا اثرجلبک خام و پیش تصفیه جلبک قهوه ای سیستوسریا ایندیکا توسط کلرید کلسیم اسید هیدروکلریک و فرمالدهید برهیدروکلریک برمیزان جذب فلزات سنگین موجود درپساب واقعی تاسیسات فراوری شیمیایی اورانیوم اصفهان UCF بررسی و مشخص گردید که عملکرد جلبک پروتونه شده از عملکرد جلبک خام و آمایش شده با یون کلرید کلسیم و فرمالدهید بهتر می باشد سپس اثرPH و تغییرات غلظت جاذب برمیزان جذب تعادلی جلبک پروتونه شده بررسی شد طبق نتایج ظرفیت جذب جاذب پروتونه شده برای یونهای اورانیوم نیکل مس موجود درپساب به ترتیب ۱۷/۴۹و۱۵/۱۱و۱۲/۳۲ mg g-1 بوده است همچنین نتایج نشان داد که جلبک پروتونه شده درph حدود۵ دارای ظرفیت جذب بالاتری می باشد.