سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین طریق الاسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران
احسان شکاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران
مجید بادینی پورآذر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران
نادیا صاحب جمعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

چکیده:

نانوسیالات از توزیع نانوذرات جامد در یک سیال پایه مانند آب، روغن و یا اتیلن گلیکول تولید می شوند. در این روش افزایشضریب هدایت حرارتی ایده اصلی در بهبود مشخصههای انتقال حرارت سیالات است. از نانوسیالات برای اغلب سیستمهایسرمایشی و کاربردهای انتقال حرارت مانند بهبود عملکرد سیستمهای وسایل نقلیه استفاده می شود. در رادیاتور اتومبیل بهدلیل وجود سیکل بسته، میتوان به خوبی از نانوسیالات به سبب بهبود ویژگیهای حرارتی بهره جست. در مطالعه حاضر بهکمک مدلسازی ریاضی تاثیر استفاده و افزایش غلظت نانوسیالات Cu آب و – CuO آب بر ضریب کلی انتقال حرارت و نرخ -انتقال حرارت بررسی می شود. نتایج میزان تاثیرگذاری استفاده از آنها را نشان می دهد.