سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد رهبری – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد رضوی زاده –

چکیده:

یکی از مسائل مهم در فناوریRFIDنحوه ی برقراری ارتباط تگها با قرائتگر و میزان توان دریافتی تگدر این ارتباط است. در تگ های فعال به علت استفاده از باطری داخلی، این ارتباط دارای پیچیدگی زیاد نیست. اما در تگهای پسیو به علت تغذیه از میدان الکتریکیخارجی، نحوه ی برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات از اهمیت و حساسیتبیشتری برخوردار است. دراین مقاله، روشی برای انتقال بیشترین توان به چیپ با درنظرگرفتن نوع مدولاسیون و با استفاده از پارامتری بنامα بیان شده است. در هر نوع مدولاسیون با استفاده از مدار معادل، مقدار پارامترα توان تحویلی به چیپ محاسبه می شود. سپسبا طراحی مقدار پارامترαتغییرات توان بررسی شده است. در پایان، نتایج با شبیه سازی کامپیوتری مورد تحلیل قرار گرفته و با تعیین محدوده مقادیر پارامترαنوع مدولاسیون مناسب پیشنهاد شده است.