سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود دژم – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
علیرضا خدادوست – دانشجوی کارشناسی ارشد
هادی کوهکن – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
شهرام دانشمندی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرنوع حلال و غلظت عصاره برتوان آللوپاتیکی مورد روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرزتاجریزی پژوهشی درقالب طرح کاملاتصادفی مشتمل برنوع حلال متانولی و آبی و غلظت های مختلف عصاره ۰و۱/۲۵و۲/۵و۵و۱۰گرم درلیتر با سه تکرار انجام شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع حلال و غلظت عصاره ها تاثیر معنی داری بردرصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی گیاهچه ها داشتند درصد و سرعت جوانه زنی درحلال متانولی بشدت کاهش یافت درحالیکه بالاترین درصد جوانه زنی مربوط به عصاره آبی بود درتمامی عصاره ها با افزایش غلظت آنها درصد و سرعت جوانه زنی وطول ریشه چه و ساقه چه گیاهچه ها کاهش یافت بطوریکه کمترین میزان صفات اندازه گیری شده درغلظت ۱۰ گرم درلیتر عصاره دیده شد دربیشتر موارد تفاوت بین ارقام معنی دار نبود