سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عطاالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نوع حلال و غلظت عصاره برتوان اللوپاتیکی اکالیپتوس روی جوانه زنی و رشد گیاه چه های علف هرز عروسک پشت پرده پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مشتمل بر دو فاکتور نوع حلال متانولی، استونی، بنزنی ، اتیل استاتی وآبی وغلظت های مختلف عصاره ۰ ، ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵و۱۰ گرم در لیتر با سه تکرار انجام شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع حلال و غلظت عصاره ها در برخی موارد اثرات معنی داری بردرصد جوانه زنی و وزن تر وخشک گیاه چه ها داشته است عصاره متانولی دارای بیشترین اثر بازدارندگی برجوانه زنی بذرهای عروسک پشت پرده بوده و عصاره های بنزنی و متانولی باعث بیشترین کاهش در وزن تر وخشک گیاه چه ها شدند بیشترین کاهش وزن در غلظتهای ۵ و ۱۰ گرم در لیتر این دو عصاره مشاهده شد.