سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
رضا عطاالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نوع حلال و غلظت عصاره برتوان اللوپاتیکی اکالیپتوس روی جوانه زنی و رشد گیاه چه های علف هرز تاجریزی پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مشتمل بر دو فاکتور نوع حلال متانولی، استونی، بنزنی ، اتیل استاتی وآبی وغلظت های مختلف عصاره ۰ ، ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵و۱۰ گرم در لیتر با سه تکرار انجام شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نوع حلال و غلظت عصاره ها در برخی موارد اثرات معنی داری بردرصد جوانه زنی و وزن تر وخشک گیاه چه ها داشته است درصد جوانه زنی درحلالها ی آلی به شدت کاهش یافت در حالیکه بالاترین درصد جوانه زنی مربوط به عصاره آبی بود همچنین نوع حلال روی وزن تر وخشک گیاه چه ها تاثیرمعنی داری دشت و کمترین وزن تر وخشک مربوط به حلال اتیل استات بود درتمام عصاره ها با افزایش غلظت آنها درصد جوانه زنی و وزن تر و خشک گیاهچه ها کاهش یافت بطوریکه بالاترین غلظت تمامی عصاره باعث جلوگیری کامل از جوانه زنی بذرهای تاجریزی شد.