سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبیداوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،گروه مهندسی مواد، اهواز ، ایران
سهراب سنجابی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا شیبانی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی مارون، تحقیق و توسعه

چکیده:

نانوکاتالیست هایNiO/Al2O3-MgO با ۲۰ درصد وزنی نیکل و با استفاده از روش سل_ژل در حلال های مختلف سنتز شدند. عملیات حرارتی کلسیناسیون در دو دمای۸۰۰و۹۰۰به مدت ۶ ساعت انجام گردید. در این پژوهش، از سه نوع حلال مختلف( آب دوبار تقطیر، اتیلن گلیکول و دی اتیلنگلیکول مونو اتیل اتر) جهت بررسی تاثیر نوع حلال بر روی اندازه کریستالی و مورفولوژی سطح نانوکاتالیست هایNiO/Al2O3-MgO استفاده شد. جهت مشخصه یابی این نانوکریستال ها از آنالیز هایFT-IR ,TGA ,SEM-EDX,XRD استفاده شد. بررسی های موفولوژی سطح توسط میکرسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که شکل نانوذرات با استفاده از حلال اتیلن گلیکول و آب دوبار تقطیر به شکل کروی و به هم چسبیده هستند ولی با استفاده از حلال دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر به شکل کلمی هستند. همچنین نتایج حاصل از آنالیزاشعهXنشان می دهند که اندازه کریستالیNiO با استفاده از حلال های اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول مونواتیل اتر و آب دوبار تقطیر به ترتیب در حدود ۲۵ ،۳۴ و ۲۰ نانومتر تخمین زده شدند.