سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود بدر زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
علی ایمانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، بخش تحقیقات باغبانی م
سعید پیری – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سید حسن معصومی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

سیب یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است، ولی کمتر از پتانسیل از پایه های رویشی بهره می گیرند که شاید یکی از دلایل آن دسترسی کمتر باغداران به این نوع پایه ها باشد. لذا برای بهینه سازی تکثیر پایه MM106 از طریق قلمه خشبی، تاثیر نوع بستر و غلظتهای مختف هورمون IBA در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوکهای کاملا تصادفی بررسی گردید. نتایج حاصل از تاثیر نوع بستر بر ویژگی های ریشه زایی قلمه MM106 نشان داد که بین تیمار های های بستر ماسه و بستر ماسه+پرلیت تفاوت معنی داری بر صفات مورد مطالعه ریشه زایی قلمه های MM106 وجود نداشت و تنها در وزن خشک ریشه بستر ماسه نسبت بستر ماسه+پرلیت مؤثر تر بود. در بررسی اثر سطوح مختلف هورمون IBA بر ویژگی های ریشه زایی قلمه های خشبی پایه MM106 در پژوهش حاضر مشخص گردید که تنها صفات مثل قطر ساقه های حاصل از قلمه تحت تاثیر هورمون قرار نگرفت و سایر صفات مورد مطالعه تحت تاثیر قرار گرفت. در کل داده های حاصل از تاثیر سطوح مختلف تیمار هورمونی IBA بر صفات مورد مطالعه ریشه زای قلمه های پایه MM106 تیمار ۴۰۰۰ پی پی ام (PPM) در مقایسه با تیمار های های ۲۰۰۰ و ۶۰۰۰ پی پی ام (PPM) برتری وجود داشت و می توان غلظت مناسب برای ریشه زایی قلمه های خشبی این پایه توصیه نمود.