سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در دنیا، بخش قابل توجهی از تولید، سطح زیر کشت و ارزش صادرات جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است . در مطالعه حاضر، اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) ، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تغییرات نرخ ارز درکوتاه مدت و بلند مدت نسبت به سایر متغیر های مدل، تاثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است . در بلند مدت متغیرهای نرخ واقعی ارز و میزان صادرات تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر مقدار تولید داخلی تاثیر معنی داری بر روی قیمت صادراتی زعفران نداشته است . با درنظرگرفتن یافته های بدست آمده و با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران راهکار هایی برای کاهش نوسانات قیمت صادراتی و در نتیجه افزایش میزان صادرات زعفران ارائه شد که از آن جمله می توان به اعمال سیاستهای کنترل و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد