سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی – دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا کاظم نژاد – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

شهرستان رودبار از جمله مناطق استان گیلان است که با متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۱۰ میلیمتر تحت تاثیرخشکسالی های چند ساله اخیر دچار خسارت ها و آسیب هایی بویژه در بخش کشاورزی شده است. مهم ترین محصول این منطقه زیتون می باشد. دراین تحقیق با استفاده از شاخص تعیین خشکسالی SPI (شاخص بارش استاندارد) خشکسالی منطقه طی دوره آماری ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ استخراج و تاثیر خشکسالی برتولید و سطح زیرکشت محصول زیتون مورد بررسی قرار گرفت. عملیات آماری با استفاده از نرم افزارهای Access و Excel و نقشه های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شهرستان از نظر فراوانی وقوع طی دوره آماری، در سالهای ۸۶-۸۷ و ۷۲-۷۳ به ترتیب با خشکسالی و ترسالی مواجه بوده است. از طرفی بین میزان تولید محصول با خشکسالی و ترسالی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوری که کمترین میزان تولید مربوط به سال ۸۶-۸۷ با ۶۲۷۰ هکتار و ۳۲۹۴ تن و بیشترین آن مربوط به سال ۷۲-۷۳ با ۲۱۴۹ هکتار و ۶۲۰۰ تن می باشد.