سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام حاجی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی – هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی نج
امیر گندمکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

خشکسالی از جملهناهنجاریهای اقلیمی است که بروز آن سبب تاثیرات زیادی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و شرب می گردد و معمولا به سه نوع اقلیمی، هیدرولوژیک، و کشاورزی تقسیم می شود محدوده لنجانات یکی از قطبهای کشاورزی استان اصفهان محسوب می گردد با توجه به این که لنجانات در قلمرو اب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع گردیده و تحت تاثیر نوسانات آب و هوایی می باشد منابع آب زیرزمینی منبع قابل اعتمادی در تامین آب منطقه محسوب می گردد لذا دراین تحقیق سعی بر آن بوده که تاثیر نوسانات اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی منطقه مطالعات مورد ارزیابی قرار گیرد بدین منظور جهت تحلیل زمانی نوسانات سطح ایستابی با استفاده از امار ماهانه سطح ایستابی ابهای زیرزمینی دریک دوره بلندمدت ۸۸-۱۳۷۲ هیدروگراف واحد ابخوان لنجانات رسم گردید و برای بررسی روند بارش و ارتباط آن با افت و خیز های سطح ایستابی با استفاده ازداده های بارش نمودار نمایه SPI رسم گردید و سالهای شاخص ترسالی و خشکسالی مشخص شد.