سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیرین رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات بوشهر،گروه معماری، بوشهر،ایران
فرنوش ماهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات بوشهر،گروه معماری، بوشهر،ایران
سها پورمحمد – پژوهشگر دوره دکتری معماری،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر،گروه معماری،بوشهر،ایران

چکیده:

جستجو در اسرار و عناصر معماری کهن، ما را معترف به گسست ناپذیری انسان، طبیعت و عرفان می سازد و چنین است که مردم و معماران کهن با رویکردهای سنجیده به طبیعت احترام گذاشته و در معماری خود به کار گرفته اند. الگوی متقارن پیچیده هندسی رنگ و نور، ترکیب تزیینات چوبی و شیشه ای رنگی کاربرد آن ها وتأثیر پذیریشان در معماری موجب شده است که بناها به ارگانیسم زنده ای تبدیل شوند .از آنجایی که نور مورد استفاده در معماری کهن، ترکیبی از رنگ ساخته شده است بنابراین باید گفت که این اثر رنگ است که حیات را معنا می بخشد.در این مقاله سعی شده با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ،کتابخانه ای تاثیرپذیری انسان پسامدرن از جادوی رنگ ونور در معماری با الهام پذیری از معماری کهن مورد بررسی قرار گیرد. در این جهت تعدادی از پنجره ها با شیشه های رنگی که نور را در رنگ های متنوع عبور می دهند در عمارت طبیب بوشهر مورد بررسی قرار داده ایم ودر نهایت به ضرورت به کارگیری ترکیبی کارآمد،هوشمندانه و متناسب از شیشه های رنگی در طراحی ساختمان پرداخته ایم.