سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نوع پسند اصیل – استادیار دانشگاه گیلان، عضو هئیت علمی
رضا قیاسی – کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه گیلان، کارشناس پلیس فتا

چکیده:

در طول سال ها، تکامل اینترنت به منزله ی یک کانال بازاریابی به پدیده ای جهانی تبدیل شده است که در پی آن شاهدرشد سریع تجارت الکترونیک در دهه قبل بوده ایم . نوآوری وب سایت ها نه تنها در ارتباط با جنبه های خاص، عملکرد ومفید بودن آن است، بلکه به نوعی عکس العمل نوآوری در برند می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری وبسایتهای فروش اینترنتی با کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان می باشد. این تحقیقدارای متغیرهایی مانند: نوآوری وب سایتها، کیفیت خدمات الکترونیک، اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی است. جامعه آماریاین تحقیق افرادی هستند که از وب سایت فروشگاه شهروند در تهران استفاده می کنند. نمونه بر اساس فرمول کوکرانانتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه استانداردی جمع آوری شد . پایایی تحقیق از طریق فرمول آلفای کرونباخ سنجیده می شود. میزان آلفای متغیرها عبارتند از : نوآوری وب سایت ۰/۸۹۲، کیفیت خدمات الکترونیکی ۰/۸۴۰، اعتماد ۰/۸۷۶، وفاداری ۰/۷۹۶، تبلیغات شفاهی ۰/۸۴۵٫ از طریق مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوآوری وب سایت با تمامی عوامل ذکر شده رابطه معنی داری دارد و تمامی عوامل ذکر شده در نوآوری سازمانی موثر می باشد.