سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید عباسی – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر،
الهام کلانتری – کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

اگر مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد ، در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری داشته و ساختار دوگانه به وی اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طورموثری کنترل کند. از این رو در این پژوهش، تاثیر برخی جنبه های مهم راهبری شرکتی شامل درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت اعضاء هیات مدیره و درصد مدیران غیرموظف هیات مدیره بر انتخاب شخص مدیرعامل بهعنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات ۷۱ شرکت طی دوره زمانی نه ساله، از ابتدایسال ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۸ و از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داد ههای ترکیبی (ادغام شده) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین متغیر درصد مالکیت نهادی با دوگانگی وظیفه مدیرعامل, رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بین درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل، رابطهمنفی و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که، بین متغیرهای درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و اندازه شرکت با دوگانگی وظیفه مدیرعامل منتخب رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج مربوط به متغیر کنترلی نیز بیانگر این است که مقدار معنی داری آماره والد مربوط به متغیر نسبت بدهی، معنی دار و مثبت است