سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – اعضا هیئت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع
افشین مرزبان غیاث آبادی –
منصور غنیان –

چکیده:

نظام بهره برداری از ماشین و اندازه زمین زراعی برعملکرد تولید و عملکرد اقتصادی گندم آبی درمنطقه رامهرمز مورد بررسی قرارگرفت برای بررسی موضوع با تکمیل ۲۱۰ پرسشنامه از بهره برداران خصوصی وخدماتی داده های مورد نیاز جمع آوری و درنرم افزار spss18 با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت دراین پژوهش مساحت زمین درسه اندازه زیر۳هکتار بین ۲تا۵هکتار و بالای ۵هکتار درنظر گرفته شد مقایسه ملکرد تولیددردو نظام بهره برداری خدماتی و خصوصی نشان داد که سطح ۲تا۵هکتار دردونظام با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند و درسطح بالای ۵ هکتار نیز بین دونظام تفاوت معنی داری یافت نشد بیشترین عملکرد تولید درمساحت ۲تا۵ هکتار و به میزان ۴/۲ تندرهکتار دیده شد عملکرد اقتصادی در نظام بهره برداری خدماتی با نظام بهره برداری خصوصی درمساحت های مشابه تفاوت معنی داری درسطح ۱ درصد داشت و نظام بهره برداری خدماتی دارای عملکرد اقتصادی بالاتری بود اثر اندازه زمین زراعی برعملکرد اقتصادی درهرکدام از نظام ها درسطح ۱ درصد معنی داری شد