سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورزمانی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بیژن بینا – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین موحدیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

نیتریفیکاسیون که یک بخش بسیار مهمی از سیکل نیتروژن در طبیعت است طی آن عمل اکسیداسیون آمونیاک توسط باکتریها انجام می شود. در مرحله اول نیتریفیکاسیون میکرو ارگانیسم شیمیولیتوتروف آمونیاک را اکسید کرده و به نیتریت تبدیل می نمایند و در مرحله دوم نیتریت حاصله توسط باکتری های اکسید کننده نیتریت به نیترات تبدیل می شود . در این مطالعه از بین فاکتورهای متعدد که بر سرعت نیتریفیکاسیون تاثیر می گذارند تاثیر نسبت COD/N فاضلا بورودی بر روی سرعت نیتریفیکاسیون در یک رآکتئر آزمایشگاهی بررسی گردید. جهت تامین فاضلاب ورودی این رآکتور نیز فاضلاب بصورت مصنوعی تولید شد بطوری که غلظت آمونیاک آن در حد ۲۵mgNH4/1 باشد COD/N در فاضلاب ورودی در مراحل مختلف با تغییر مقدار COD تغیر داده شد به طوریکه مقدار آن از حد ۰/۸۳ +- ۱۰/۰۱ تا (مقدار در متن اصلی مقاله) در طول مطالعه متغییر بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در رنج ( مقدار در متن اصلی مقاله ) یک رابطه مستقیمی بین نسبت COD/N و سرعت نیتریفیکاسیون وجود دارد ولی در نسبت COD/N بالاتر از ( مقدار در متن اصلی مقاله ) این رابطه به صورت معکوس می باشد.