سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محل تلاقی رودخان هها از اجزاء مهم مورفولوژیکی در سیست مهای رودخانهای است که در سا لهای اخیر مطالعه آن مورد توجه بسیاری از مهندسان هیدرولیک، رسوب و حتی محی طزیست قرار گرفته است. این مکان به عنوان ناحی های با اغتشاش بالا و حرکت س هبعدی جریان شناخته شده است. به دلیل تغییر در مقدار و جهت سرعت، مقدار دبی جریان و دبی رسوب، پدید ههایی چون فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل و رسو بگذاری در پایین دست محل تلاقی اتفاق م یافتد. این امر باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور و از همه مهمتر تغییر مورفولوژی رودخانه م یشود. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در الگوی رسوب در تلاقی رودخان هها، نسبت دبی شاخه فرعی به دبی کل و دبی رسوب است. در این تحقیق ابتدا با آنالیز ابعادی پارامترهای بی بعد موثر استخراج شدهاند و سپس با ساخت و طراحی مدل فیزیکی و دستگاه کالیبره شده تزریق رسوب، تاثیر نسبت دبی شاخه فرعی به دبی کل و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخان هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت دبی جریان و دبی رسوب حداکثر عمق فرسایش به ترتیب افزایش و کاهش م ییابد و همچنین الگوی رسوبی تغییر مییابد.