سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احد ضرغامی – دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدجواد مغربی – دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جلال قاسمی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نسبت انبساط در جریان انبساط ناگهانی متقارن با استفاده از ترکیب روش حجم محدود و شبکه بولتزمن بررسی شده است. به منظور افزایش دقت شبیه سازی، گسسته سازی معادلات و پیشرفت زمانی به ترتیب با استفاده از طرح مرکزیت سلول و رانگ – کوتای مرتبه پنجم انجام گرفته است و شرایط مرزی متناسب با هندسه جریان، معرفی شده اند. به منظور افزایش پایداری از طرح بالادست جهت گسسته سازی جمله شار استفاده شده است و همچنین به منظور افزایش دقت، از طرحهای مرتبه بالا برای محاسبه جمله برخورد استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایشنسبت انبساط، جریانهای برگشتی در کانال توسعه پیدا می کنند که این نتایج دارای مطابقت بالایی با نتایج معتبر آزمایشگاهی ارایه شده توسط سایر محققان می باشد. این نتایج نشان می دهد که روشارایهشده دارای دقت و قابلیت اطمینان بسیار بالایی می باشد که میتواند به منظور تحلیل سایر جریانها نیز مورد استفاده قرار گیرد