سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید قدرتی – دانشجویکارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس تهران;
محمود عبداللهی – استاد فراوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس تهران;
محمدجواد کلینی – دانشیار فراوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمود حکمتی – سرپرست کنترل فرایند مجتمع مس شهربابک

چکیده:

تاثیر توزیع مواد شیمیایی )کلکتور( بر کارایی عملیات فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی در مجتمع مس شهربابک مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسیها رفتار این سیستمها در محدودههای ابعادی مختلف در طول زمان فلوتاسیونتعیین شد. نقاط سهگانه افزایش مواد شیمیایی در ابتدای تانک آماده سازی، سلول چهارم و سلول هفتم در نظر گرفته – شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این قسمت مشخص گردید که در زمانهای ابتدایی فلوتاسیون سیستم توزیع ۰-۰ -۱۰۰بیشترین بازیابی را در محدوده های ابعادی مورد نظر داشته ولی به مرور زمان عملکرد سیستم توزیع ۲۰-۲۰-۴۰بهبود یافته به طوری که در پایان زمان فلوتاسیون بیشترین بازیابی در اکثر محدودههای ابعادی )به جز ذرات کوچکتر از ۶۵ میکرون( بدست آمد. بازیابی و عیار کلی حاصل از سیستم توزیع ۶۵-۲۰-۴۰به ترتیب برابر با ۹۳/۸۵و۹/۳۳ درصد میباشد در حالی که سیستم توزیع ۰-۰-۱۰۰ بازیابی ۹۱/۲۶ درصدی با عیار۱۰/۱۱ بدست میدهد.