سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حسامی نقشبندی – استادیارگروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی – دانشگاه کردستان سنندج – ایر
مهدی رضادوست – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی – دانشگاه کردست

چکیده:

تحت بارگذاری سنگین، سیستمهای قدرت تحت استرس در مواجه با اغتشاشات مختلف رفتارهای دینامیکی پیچیده ای نظیرنوسانات بین ناحیهای فرکانس پائین از خود نشان میدهند که با تحلیلهای خطی متداول به درستی قابل بررسی و توصیف نیستند. شکل نرمال میدانهای برداری ابزار موثریدر تحلیل چنین پدیده هائی است که در سالهای اخیر در این زمینه کاربردهای فراوانی یافتهاست. در تحلیل شکل نرمال، معادلات جبری دیفرانسیلی سیستم قدرت در بسط سری تیلور تا جمله مرتبه دوم تقریب زده می شو د. به علت غیرخطی بودن معادلات، نتایج تحلیل شکل نرمال وابسته به شرایط اولیه میباشد. در این حالت پیشبینی صحیح از رفتارسیستم به اغتشاش وارده نیازمند محاسبه دقیق شرایط اولیه میباشد. در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر پارامترهای موثر درتعیین شرایط اولیه پرداخته میشود. سپس تاثیر این پارامترهادر حل چندگانه و یا عدم همگرایی روش های عددی وهمچنین تاثیر حل چندگانه بر نتایج تحلیل شکل نرمال درمطالعه عملکرد دینامیک سیستم قدرت مورد بررسی قرارمیگیرد و یک حدس اولیه جدید نیز جهت بهبود فرایند حلشرایط اولیه ارائه میشود. نتایج شبیهسازیهای عددی بر روی یک سیستم قدرت چهار ماشینه تاثیر پارامترها و شرایط اولیه مختلف را بر نتایج تحلیلها نشان میدهند. همچنین بر مبنای حل تحلیلی حاصل از روش شکل نرمال دو شاخص جدیدجهت شناسائی مودهای غالب و حالتهای آشفته تر در پاسخ دینامیک سیستم استخراج و معرفی می گردد. کارآئی شاخصهای معرفی شده نیز با شبیهسازی عملکرد دینامیک سیستم قدرت ۵۰ ماشینهIEEEدر مواجه با اغتشاشات مختلف مورد ارزیابی و تائید قرار گرفته ا ست