سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه زنجان
حامد زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه زنجان
جلال بازرگان – استادیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان

چکیده:

در سیستمهای انتقال آب بروز پدیده ضربه آبی در اثر بسته شدن سریع یا تدریجی شیر کنترل در خروجی لوله پدیده متداولی است که در طراحی تاسیسات انتقال بایستی مدنظر قرارگیرد. جریان حاکم برپدیده ضربه آبی جریان ناپایدار تحت فشار است دراین مقاله پس از معرفی معادله حاکم برجریان ناپایدار تحت فشار در ضربه آبی معادلات مشخصه برای یک مسئله نمونه حل شده است سپس مشخصات جریان ناپایدار در دو حالت بسته شدن سریع و بسته شدن تدریجی دریچه کنترل خروجی مقایسه شده است همچنین تحلیل ها برای دو نوع مصالح مختلف محاسبه و مقایسهشده است نتایج نشان میدهد که بسته شدن سریع دریچه خروجی جریان در سیستمهای تخلیه مخازن نوسانات فشار قابل توجهی را در طول لوله تحمیل می کند.