سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نجمه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی- تکوینی گیاهی، دانشگاه خوارزمی کرج
احمد مجد – استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
هما محمودزاده – دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
پریسا جنوبی – استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت نانوذرات در دنیای امروز و تأثیر آنها بر گیاهان، این تحقیق به مطالعه اثر نانوذرات اکسید روی بر میزان آنزیم های کایاکول پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، دهیدروژناز و مالون دی آلدئید در گیاه گلرنگ تحت تأثیر غلظت های (۰، ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) در چهار تکرار و در شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی می پردازد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که با غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید روی، آنزیم مالون دی آلدئید افزایش یافت.آنزیم گاپاکول پراکسیداز در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر و پلی فنل اکسیداز در غلظت ۱۰ و ۵۰۰ و دهیدروژناز در ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر نانو ذرات اکسید روی افزایش نشان دادند و در تیمارهای دیگر کاهش یافتند. این یافته ها علاوه بر نشان دادن تأثیر نانوذرات در گیاهان، غلظت های مفید نانوذرات که تأثیر مثبت بر میزان آنزیم های گیاهان دارند را مشخص می کنند.