سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه پدران – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کاوه ارزانی – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رحیم نقی زاده – گروه مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت
سعید باغشاهی – گروه مهندسی مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

چکیده:

فناوری نانو میتواند اثرات قابل توجهی در صنعت نفت داشته باشد، علم نانو میتواند به بهبود تولید نفت و گاز با تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن کمک نماید. در این تحقیق تأثیر ذرات نانو اکسید تیتانیایی و کروم بر اسپینل MgAl2O4 که به عنوان نانو اسپینل ها در سنسورها، کاتالیستها در صنایع نفتی مطرح می شوند مورد بررسی قرار گرفته است. در سنتز به روش معمولی، پس از ساییدن و آسیاب کردن، اکسید منیزیم و آلومینیوم، )جهت مخلوط کردن همگن(، قرص های ساخته شده در سه دما C 1311 به طور مجزا تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. آزمایش های خواص فیزیکی از جمله: دانسیته، انقباض، ,۱۳۵۱ ,۱۴۵۱° تغییرات ظاهری و بررسی ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفته اند. قطر متوسط نانوذرات به دست آمده، با استفاده از پهنای پیکهای مربوط به پراش پرتوهای ایکس محاسبه شده و با مطالعه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به اثبات رسیده است و وضعیت ریزساختاری این ترکیب مورد مطالعه قرار گرفته است. این بررسی ها نشان میدهد که ذرات حرارت دیده در دمای ۱۴۵۱ درجه دارای ساختار اسپینلی هستند میانگین اندازه ذرات با استفاده از تصاویر SEM به دست آمد که مشخص می کند دارای اندازه ذراتی زیر ۱۱۱ نانومتر است.