سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمکو قلعه شاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل چمنی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – مربی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی زنجان
محمود محبی –

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تیوسولفات نقره (در سطوح ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ میلی مولار )، هینوکیتول (در سطوح ۲۵، ۵۰ و ۷۵میلی مولار) و نانوسیلور (در سطوح ۵، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ میلی مولار) بر عمر گلجایی و برخی صفات کیفی گل بریده لیزیانتوس در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در مورد عمر گلجایی نشان داد که اثر تیمارمواد شیمیایی (نانوسیلور) در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تیمار ۱۰ میلی مولار نانوسیلور عمر گلجایی گلهای بریده را تا ۸/۵ روز نسبت به شاهد و سایر تیمار ها افزایش داد. کمترین عمر گلجایی مربوط به تیمار ۷۵ میلی مولار هینوکیتیول بود. همچنین نتایج در مورد وزن تر نسبی نشان داد که اثر تیمار مواد شیمیایی در اکثر روزها در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد بیشترین میزان محلول جذب شده در روز اول مربوط به تیمار ۱ میلی مولار تیوسولفات نقره و ۲۰ میلی مولار نانو سیلور و کمترین میزان جذب محلول مربوط به تیمار شاهد بود.